• TurkishEnglishGermany

Dernek Tüzüğü

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI,  MERKEZİ:

Derneğin Adı: “Gagauzlar Derneği”

Genel Merkezi: Ankara

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI:

Derneğin amacı;

a) Gagauzların birlik ve beraberliğin sağlanması,

b) Gagauzlar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın artırılması,

c) Gagauzların yaşadıkları toplumlar içerisinde hakları konusunda bilgilendirilmesi,

d) Farklı ülkelerde yaşayan Gagauzların birbirlerini tanımaları yönünde çalışmalarda bulunulması,

e) Gagauz Yeri ve Gagauz Dili’nin yaşatılması yönünde her türlü çalışmada bulunulması.

Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

a) Türkiye ve dünya genelindeki Gagauzlara ilişkin mevzuat, uygulamalar, politikalar vb. konularda araştırmalar yapar veya bu yöndeki çalışmalara iştirak eder.

b) Amacına yönelik olarak hazırlanan projelere destek verir, çalışmaları doğrudan finanse eder veya finansör bulunmasına aracılık eder.

c) Gagauzları temel alan çalışmalarda bulunan araştırmacılara burs verir veya burs verilmesini temin eder.

ç) Amacına yönelik olarak; sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikler organize eder.

d) Amacına yönelik konularda kitap, dergi, broşür, bülten vb. basılı yayınlar ile radyo-TV programları gibi görsel/işitsel kitle iletişim araçlarına yönelik programlar hazırlar veya hazırlanmasına katkıda bulunur.

e) Dernek amaçları, çalışmaları ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna iletebilmek amacıyla internet üzerinden bilgilendirme çalışmaları yapar.

f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.

g) Amacına yönelik konularda resmi kurumlar ile işbirliğinde bulunur.

h) Faaliyet konularına ilişkin olarak yurtiçi veya yurtdışında bilgilendirme amaçlı gezi, toplantı vs. düzenler.

ı) Gagauzların birliğinin teminine yönelik çağrı ve bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütür.

i) Dernek amacı ile uyumlu sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunur, ortak projeler yürütülmesini teşvik ve koordine eder.

j) Faaliyeti gereği yurtiçi ve yurtdışında şubeler açar, gerekirse benzer amaçlı federasyonlara üye olur, yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

k) Amacına yönelik olarak ihtiyaç duyulan diğer çalışmaları gerçekleştirir veya katkıda bulunur.

l) Uluslararası kuruluşlar nezdinde akreditasyon için gerekli girişimlerde bulunur.

m) Faaliyet konularına ilişkin olarak araştırma merkezleri kurar veya kurulmasını teşvik ve finanse eder ya da mevcut bir araştırma merkezinin faaliyetlerine iştirak edebilir.

n) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Dernek bu çalışmalarında Türkiye’nin milli bütünlük ve beraberliğini gözönünde bulundurur.

Derneğin Faaliyet Alanı; Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 3 – DERNEK KURUCULARI

Dernek Kurucuları Şunlardır:

ADI VE SOYADITABIYETİKİMLİK NUMESLEK VE SANATIİKAMETGAHI
IRINA IUSIUMBELIMOLDOVAİş kadınıANKARA
VEYSEL YÜSÜMBELİTÜRKİYEİş adamıANKARA
SVETLANA STOMATOVATÜRKİYEÜniversite Öğr. ÜyesiANKARA
SİMİON STOMATOVMOLDOVASanatçıANKARA
NATALIA MANASTIRLIMOLDOVAEv hanımıANKARA
SERGHEI MANASTIRLIMOLDOVADış İlişkiler UzmanıANKARA
DMITRI CHIRCIUMOLDOVAGazeteciANKARA
VICTOR COPUŞCIUMOLDOVAÖğrenciANKARA

MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler Kanunu Hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes, derneğe üye olabilir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Kanun’da belirtilen hususları yerine getirmek kaydı ile kamu görevlileri de Derneğe üye olabilir. Kanun’da ve diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirtilen kişiler Dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranılan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etmek hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.  Dernek yönetim kurulu, reddedilen üyelik başvurularına ilişkin olarak gerekçe gösterip göstermemekte serbesttir.

MADDE 5: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına sahiptir.

MADDE 6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

MADDE 7: Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

a) Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunmak yeterlidir. Üyenin istifa dilekçesi, Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Durum bir mektupla adresine bildirilir.

b) Kanunlara,  tüzük hükümlerine  aykırı  davranışlarda bulunan üyeler,  Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkarılan üyelerin, toplanacak ilk Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Genel Kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyelere, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatlar iade edilmez.

MADDE 9: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu.

MADDE 10: GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI

Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül eder.  Fahri üyeler, dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler.

a) Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir Aralık ayında yapılır.

b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, olağanüstü toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11: GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13:

a) Genel Kurul toplantıları bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

b) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Diğer bir üye aracılığı ile (Vekâletname ile) oy kullanamaz. Fahri üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

ç) 12. Maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu  üyelerinden biri tarafından açılır.

d) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve Başkan Vekili ile yeteri kadar yazıcı seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Yazıcılar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kuruluna verilir. Toplantı da yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

1- Dernek organlarının seçilmesi.

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8- Derneğin feshedilmesine karar verilmesi.

9- Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

10- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırılması ve şube kurucularına yetki verilmesi. (Merkez Genel Kurulu, tüzük ve yasalar doğrultusunda çalışmayan şubelerin, Yönetim Kurulu üyelerini görevden alabilir, gerek gördüğünde şubenin kapatılmasına karar verebilir. Şubenin menkul ve gayrimenkul mal varlığı, Genel Merkeze devredilir.)

MADDE 15: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşekkül etmek üzere, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, yedek üye liste sıralamasına göre göreve çağrılır. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri Kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste 3 veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz veyahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler Kurul Üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair ilgili süre verilerek savunması alındıktan sonra Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, üyeleri arasından, seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

1- Derneği temsil etmek veya kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 17: DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca seçilir. En çok oyu alan Kurul Başkanı olur. Bu kurul Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, asgari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkında ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talebinde Denetleme Kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim Kurulu denetlemede zorluk çıkardığı takdirde Denetleme Kurulu, zabıtla bunu tespit eder ve Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde, durumu ilgili makamlara iletir. Disiplin Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. En çok oyu alan Kurul Başkanı olur. Görevleri, Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan ve Dernek çalışmalarını olumsuz etkileyen üyelerin, davranış tahkikatını yapmak ve sonuçlandırmaktır.

MADDE  18: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 19: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

1- Giriş ve üye aidatı.

2- Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans ile gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Kitap, dergi, bülten vb. şekilde Dernek tarafından hazırlanan yayınlardan elde edilen gelirler.

4- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler.

5- Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınacak yardımlar.

7- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler.

8- Diğer gelirler: Üyeler girişte 100 TL giriş aidatı ve yılda 150 TL üye aidatı öderler. Bir miktar yıllık olarak ödenebileceği gibi iki yıllık olarak da ödenebilir. Derneğe giriş ve üye aidatlarının miktarı üç yılda bir tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye kayıt defterlerine işlenir.

MADDE 20: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki; Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi; İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 21: YETKİ BELGESİ

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri tekrar yenilenebilir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

MADDE  22: TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek amacını gerçekleştirmek için, bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir, aynı amaçlı bir derneğe hibe edebilir. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’ca yetki verilmesi gereklidir. Derneğe satın alınan veya bağış, vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden itibaren, otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 23: LOKAL AÇMA

Dernek merkez ve şubelerin bulunduğu yerde gerekli yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, lokal açabilir.

MADDE 24: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 25: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26: DERNEĞIN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin (delegeler dâhil) en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, Üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih’e ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin, 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından, yedi gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshi veya  kapanması halinde, derneğe ait tüm demirbaş eşya, menkul ve gayrimenkuller, derneğin borçlarının tasfiyesinden sonra Kızılay’a devredilir.

MADDE 27: ŞUBE AÇILMASI

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Dernek şubeleri net gelirlerin %10’unu Genel Kurul bilançosuna göre üst kuruluş hissesi olarak Genel Merkeze öder. Bu yükümlülük banka ve kasadaki nakdi kapsar. Genel Merkez şubelerine, yaptıkları aktif çalışmalarına ve Genel Kuruluna katılmış üye sayısına göre imkânları dâhilinde yılda bir defa nakdi yardım yapar. Şubelerin Genel Merkez veya kendileri tarafından feshi halinde, mal varlıkları, borçlarının tasfiyesinden sonra Genel Merkeze aktarılır.

MADDE 28: ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 29: ŞUBE ORGANLARI

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.  MADDE 30: ŞUBE GENEL KURULU VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİL USULÜ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi beş (25) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 31:

Dernek ilk genel kurul toplantısı yapılıp zorunlu organların oluşturulmasına kadar geçecek sürede derneği temsil edecek, dernek adına yazışmaları kabul edecek geçici yönetim kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

ADI VE SOYADITABIYETİKİMLİK NUMESLEK VE SANATIIKAMETGAHI
IRINA IUSIUMBELI
Başkan
MOLDOVAİş kadınıANKARA
SVETLANA STOMATOVA
Başkan Yardımcısı
TÜRKİYEÜni Öğr. ÜyesiANKARA
VEYSEL YÜSÜMBELİ
Başkan Yardımcısı
TÜRKİYEİş adamıANKARA
SERGHEI MANASTIRLI
Genel Sekreter
MOLDOVATercümanANKARA
Yrd. VICTOR COPUŞCIU
Genel Sekreter
MOLDOVAÖğrenciANKARA
DMITRI CHIRCIU
Muhasip Üye
MOLDOVAGazeteciANKARA
SİMİON STOMATOV
Üye
MOLDOVASanatçıANKARA
NATALIA MANASTIRLI
Üye
MOLDOVAEv hanımıANKARA

MADDE 32:

İşbu Dernek Tüzüğü 32 Maddeden ibaret olup, tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

09 Haziran 2021 266 okunma